CO2 reductiedoelstellingen

Baas heeft als doelstelling om in 2016 haar uitstoot van CO2 met 15% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2009.

Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Baas onderschrijft een ambitieus milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-uitstoot.
Baas reduceert haar CO2-uitstoot op met name de volgende punten:

  • Groene stroom;
  • Schoner leasewagenpark;
  • Optimaliseren logistiek / minder kilometers rijden;
  • Reductie elektriciteitsverbruik;
  • Verhogen bewustwording medewerkers.

Het algemene doel van Baas is om een verlaging van de CO2-footprint van 15% in ton CO2 per medewerker te realiseren voor scope I en II. Lees meer in het complete reductieplan CO2 en energie reductiedoelstellingen.

Voortgang van de reductiedoelstellingen zijn opgenomen in de jaarlijks opgestelde Rapportage Carbon Footprint Analyse welke zijn opgenomen op de pagina ‘De CO2-prestatieladder’.

Divide Internetoplossingen